Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Enno Schaaf, als uw behandelende therapeut/Osteopaat een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de AVG.
Uw dossier bevat uw BSN (burgerservicenummer), naam, adresgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of en ziekenhuis.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

 

Doelen

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, mijn administrateur of Fa-med een factuur kan opstellen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, ten minste 15 jaar bewaard.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  1. uw naam, adres en woonplaats
  2. uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  3. de datum van de behandeling
  4. een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld Reguliere Zitting osteopathie.
  5. de kosten van het consult

Ik controleer regelmatig of aan dit privacy beleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Praktijk voor Osteopathie,
Enno Schaaf, vestigingen:
Langestraat 83 ’s Gravenzande,
Laan van Meerdervoort 828 in Den Haag,
Telefoon: 06-22 76 1508